Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Medistaff Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.11.2019.

Rekisterinpitäjä
Medistaff Oy, y-tunnus: 2961604-4. Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Aleksandra Salaste, aleksandra.salaste@medistaff.fi041 310 2264

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Medistaff Oy:n sekä asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpaneminen ja asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Medistaffin palveluiden markkinointi ja palvelutuotteiden kehittäminen. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joiden työtehtävät oikeuttavat tietojen käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

etu- ja sukunimi
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
ammattinimike
koulutus/valmistumisvuosi
työkokemus
kotikunta
vastuualue
henkilön mahdollisesti ilmoittamat markkinointikiellot, luvat ja suostumukset
yrityksen nimi
yrityksen y-tunnus
yrityksen yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, kotisivun osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin, tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset ratkaisut voivat olla rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin omistuksessa ja hallinnassa. Yhteistyökumppaneiden toiminta noudattaa henkilötietolainsäädäntöä ja henkilötietojen käsittelystä on sovittu osapuolten kesken yhteistyösopimuksissa ja niiden liitteissä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki kerätyt tiedot tallennetaan sähköisesti. Tiedot ovat kuitenkin suojattu palomuurien, käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse.

Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain ne henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena alla olevaan osoitteeseen:
Medistaff Oy
Kantelettarentie 1
00420, Helsinki

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).